REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne
1. Właścicielem sklepu internetowego Spa For You jest Violetta Pacyno prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Spa For You Violetta Pacyno z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 13/15, NIP: 8881605083, Regon: 144878219
Tel +48 601072334 , adres email: viola@spaforyou.com.pl
2. Sklep internetowy Spa For You prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

§ 2 Definicje
Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:
Regulamin – niniejszy regulamin,
Sklep – sklep internetowy Spa For You prowadzony pod domeną www.spaforyou.com.pl,
Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu,
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Towar – usługa, produkt lub produkty dostępne w Sklepie,
Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca przygotowanie i modyfikację zamówienia przez Kupującego, w tym wybranie Towaru, sposobu dostawy, adresu dostawy i formy płatności,
Strona/strony – podmiot/y dokonujące ze Sklepem czynności prawnej.

§ 3 Ogólne zasady korzystania za Sklepu
1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Kupującego ze Sklepem.
2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.
3. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep ma obowiązek dostarczać towary bez wad.
4. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady:
b) składania zamówień,
c) zawierania umów sprzedaży,
d) postępowania reklamacyjnego.
5. Kupujący może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony głównej Sklepu. Regulamin udostępniany jest w wersji umożliwiającej jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie.
6. Warunkiem korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania towarów dostępnych w Sklepie jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
a) komputer z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową (Internet Explorer 9.0. lub wyższą lub inną równoważną) lub inne urządzenie multimedialne posiadające oprogramowanie umożliwiające przeglądanie zasobów Internetu,
b) dostęp do sieci Internet,
c) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 320×480 pikseli.
7. Kupujący zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami polskiego prawa oraz Regulaminem. Zabronione jest w szczególności:
a) dostarczanie treści o charakterze sprzecznym z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego,
b) podejmowanie aktywności, która ma na celu zakłócenie działalności Sklepu,
c) wykorzystywanie Sklepu do innych celów niż cel do jakiego jest przeznaczony,
d) przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam).
8. Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Kupujących, w szczególności zapobiegające uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione do danych przesyłanych przez Kupujących w ramach korzystania ze Sklepu. Transmisja danych realizowana jest z wykorzystaniem protokołu SSL.
9. Sklep podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie poprawnego działania aplikacji Sklepu i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie zgłoszone przez Kupujących nieprawidłowości. Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Sklep: telefonicznie tel. +48 695342434, drogą elektroniczną na adres info@spaforyou.com.pl lub pisemnie na adres Spa For You Violetta Pacyno, ul. Senatorska 13/15 Warszawa 00-075. Reklamacja usługi powinna zawierać opis problemu, dane oraz adres Kupującego. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni.

§ 4 Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) korzystając ze sklepu online
b) drogą elektroniczną wysyłając zamówienie na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 20.00.
2. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy naliczane są wg taryfy operatora.
3. Warunkiem dokonania prawidłowego zamówienia jest podanie przez Kupującego jego prawidłowych danych w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia a także dokonanie wyboru zamawianych Towarów, sposobu i adresu dostawy oraz formy płatności.
4. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Kupujący dokonuje wyboru Towarów na stronach Sklepu poprzez dodawanie ich do Koszyka. Wybór sposobu dostawy oraz formy płatności są możliwe jako kolejne kroki po dokonaniu wyboru Towarów. Do momentu użycia przycisku „Zamawiam i płacę” Kupujący może modyfikować dane wprowadzone w zamówieniu, w tym usuwać i dodawać Towary.
5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy zamawianym Towarze w momencie złożenia zamówienia.
6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru zgodnie z Regulaminem.
7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające wszystkie istotne elementy zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku zamówień składanych telefonicznie z udziałem Konsumenta zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po otrzymaniu przez Sklep drogą elektroniczną dodatkowego oświadczenia Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży.
8. Potwierdzenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z dokumentami stanowiącymi załączniki do tego potwierdzenia.
9. Świadczenie usług w zakresie realizowanych zamówień ma charakter jednorazowy, usługa świadczona jest do momentu zrealizowania zamówienia.

§5 Vouchery (bony) prezentowe
Warunki sprzedaży i realizacji voucherów na usługi:
1. Sklep zobowiązuje się do przekazania Kupującemu vouchera na zabiegi spa, które będą realizowane w Spa For You, Hotel Bellotto , ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa lub Spa For You Renaissance Warsaw Airport Hotel, ul Żwirki i Wigury 1H, 00-906 Warszawa w zamian za ekwiwalent pieniężny równy wartości vouchera.
2. Voucher może być zakupiony w salonie: Spa For You, Hotel Bellotto , ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa lub Spa For You Renaissance Warsaw Airport Hotel, ul Żwirki i Wigury 1H, 00-906 Warszawa bądź zamówiony drogą telefoniczną lub e-mailową pod adresem: info@spaforyou.com.pl oraz on-line na stronie Sklepu.
3. Za voucher zamówiony przez internet lub telefonicznie Sklep przyjmuje się płatność on-line lub podczas odbioru osobistego w salonie, gotówką lub kartą płatniczą. Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Sklep potwierdza elektronicznie, na adres e-mail podany przez Kupującego w zamówieniu.
4. Wysyłka pocztą zakupionego vouchera jest realizowana po otrzymaniu przelewu w terminie 2 dni roboczych.
5. Na życzenie Kupującego voucher może zostać wysłany pod wskazany adres.
6. Opłata za przesłanie vouchera kurierem jest ustalana indywidualnie na podstawie wyceny otrzymanej od firmy kurierskiej.
7. Voucher może być zrealizowany na usługi z oferty salonu i/lub na kosmetyki dostępne w salonie do sprzedaży.
8. Voucher nie podlega wymianie ani zwrotowi.
9. Voucher jest ustaloną przez strony formą płatności za usługi.
10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, kradzież lub utratę vouchera.
11. Kupującemu oraz Użytkownikowi vouchera nie przysługują żadne roszczenia wobec Sklepu w przypadku utraty, w tym także kradzieży lub zniszczenia vouchera.
12. Voucher jest ważny do dnia określonego w jego treści.
13. W przypadku niewykorzystania vouchera nie przysługuje możliwość zwrotu środków pieniężnych.
14. Klienci realizujący voucher są traktowani na identycznych zasadach jak wszyscy pozostali klienci salonu. Oznacza to m.in., że w celu realizacji vouchera wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty na zasadach określonych przez salon.
15. Sklep gwarantuje możliwość realizacji vouchera podczas godzin pracy salonu w ramach wszystkich dostępnych terminów w grafiku pracy salonu.
16. Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w salonie.
17. Odwołanie umówionej wizyty związanej z realizacją vouchera powinno nastąpić nie później niż na 24 h przed jej terminem drogą telefoniczną, elektroniczną lub osobiście w salonie.
18. Przed wykonaniem usługi Użytkownik jest zobowiązany do okazania vouchera w recepcji salonu.
19. Przy realizacji vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo wydania reszty przez salon w sytuacji, gdy wartość usług jest niższa niż wartość vouchera.
20. Użytkownik vouchera jest zobowiązany do zapłaty gotówką, kartą płatniczą bądź kredytową różnicę w sytuacji, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa niż wartość vouchera.
21. Na voucherze umieszczone są następujące informacje: imię i nazwisko osoby obdarowanej, data ważności, nr vouchera, wartość vouchera wyrażona w PLN, lub nazwa zabiegów zakupionych, informacje kontaktowe umożliwiające umówienie wizyty w ramach realizacji vouchera.
22. Wszelkie reklamacje związane z realizacją usługi w ramach vouchera będą rozpatrywane po złożeniu pisemnej reklamacji w siedzibie salonu.
23. Podstawą uznania reklamacji usługi jest dowód zakupu vouchera, który w przypadku złożenia reklamacji powinien być dołączony do vouchera.
24. Kupujący lub Użytkownik vouchera wraz otrzymaniem vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

§6 Płatności
1. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:
a) płatność przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Alior Bank nr PL 2124 9000 0500 0045 1051 9922 57 SWIFT:ALBPPLPW
b) płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu Przelewy24,
c) płatność przy odbiorze.

§7 Dostawa
1. Sklep realizuje dostawy Vouchera w formie: elektronicznej PDF ( przesłane na adres e-mail podany przy zamówieniu, papierowej do odbioru w jednej z dwóch lokalizacji Spa For You: Hotel Bellotto lub Renaissance Warsaw Airport Hotel lub papierowej przesłanej na podany adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwa na podstawie indywidualnych ustaleń ze Sklepem.
2. Sklep realizuje dostawy Towaru np. kosmetyków do odbioru w jednej z dwóch lokalizacji Spa For You: Hotel Bellotto lub Renaissance Warsaw Airport Hotel lub przesłanej na podany adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwa na podstawie indywidualnych ustaleń ze Sklepem.
3. Termin realizacji dostawy Towaru wynosi do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
4. W przypadku płatności w inny sposób niż przy odbiorze termin realizacji dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
5. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar.
6. Dostawa realizowana jest wyłącznie w dni robocze.

§8 Reklamacje i gwarancja
1. Sklep jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Reklamacje wraz z reklamowanym Towarem należy przesyłać na adres Sklepu: Spa For You Violetta Pacyno, ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji i żądanie Kupującego. Zaleca się załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru.
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie do 14 dni.
4. Sklep nie jest producentem Towaru. Jeżeli producent lub inny podmiot udzielił na oferowany w Sklepie Towar gwarancji, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.

§9 Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Kupujący złoży w terminie wskazanym powyżej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Spa For You Violetta Pacyno, ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa. Sklep niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6) zawartej w drodze aukcji publicznej.
5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy umowę uważa się za niezawartą. Sklep zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, bez kosztów dostarczenia.
6. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
7. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż do 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy.
8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości odesłanego towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

§10 Ochrona prywatności
1. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga podania przez Kupującego jego danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, w tym imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.
2. Administratorem danych osobowych jest Spa For You Violetta Pacyno, ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa
3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale brak udzielenia tej zgody przez Kupującego może uniemożliwić świadczenie przez Sklep usług oraz realizację złożonego zamówienia.
4. Kupujący może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera oraz bezpłatnej wiadomości sms, zawierających m.in. informacje na temat nowych promocji, możliwości uzyskania dodatkowych rabatów. Z usługi Newslettera oraz otrzymywania wiadomości sms można zrezygnować w każdym czasie, klikając w odpowiedni link w otrzymanej wiadomości.
5. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W celu realizowania tych uprawnień Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem na adres:
Spa For You Violetta Pacyno, ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa
6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.
§11 Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, w tym zdjęć i opisów Towarów bez pisemnej zgody Sklepu.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in. zwrócić się do o mediację do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub o rozstrzygnięcie do stałego polubownego sądu konsumenckiego działających na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25). Aby skorzystać z mediacji lub wnieść sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego należy złożyć odpowiedni wniosek. Szczegółowe informacje dotyczące obu procedur, podobnie jak formularze wniosków z których Konsument może skorzystać dostępne są na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów można uzyskać na stronie http://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
2. Konsument może skorzystać także z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji pozarządowych, do których zadań należy ochrona konsumentów takich jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

§13 Wysyłka ankiet
Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§ 14 Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory pomiędzy Sklepem a Kupującym nie będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.
2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronach Sklepu co najmniej na 7 dni przed jego wejściem w życie. Do zamówień Towaru złożonych przed dniem zmiany Regulaminu będzie miał zastosowanie Regulamin w wersji obowiązującej na dzień złożenia zamówienia.
3. Regulamin niniejszy w chodzi w życie z dniem 01.07.2019r